Urbanism

Urbanism

Formulare necesare

1.Documente necesare emiterii autorizatiei de constructie

Cerere pentru prelungire Autorizatie Construire
Cerere pentru emitere Autorizatie Construire
Acte necesare emiterii Autorizatiei de Construire

2.Documente necesare emiterii certificat urbanism

F1 – cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
F7 – cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
Acte necesare emiterii Certificatului de Urbanism

Acte necesare serviciului urbanism

I. Certificat de Urbanism

Acte necesare:

 • Cerere tip;
 • Plan de incadrare in zona si plan de situatie, elaborat pe suport topografic cu viza Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie (planul trebuie sa contina: curbele de nivel, toate corpurile de cladiri aflate pe parcela si parcelele invecinate, distantele de la limita de proprietate la cladiri si inaltimea cladirilor la coama);
 • Act de proprietate (copie);
 • Memoriu justificativ;
 • Plan de situatie pe suport topografic cu propunerea – 2 exemplare;
 • Documentul de plata a taxei pentru Certificatul de Urbanism (copie).

II. Autorizatie de construire/desfiintare

Acte necesare:

 •   Cerere tip;
 •  Certificat de Urbanism;
 •  Act de proprietate (copie legalizata);
 •  Declaratie notariala, pe propria raspundere, privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 •  Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (pt. demolare);
 •  Documentul de plata a taxei pentru avizele si acordurile necesare emiterii Acordului Unic (copie);
 • Fise tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism, necesare emiterii Acordului Unic si, dupa caz, documentatii tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare – original si copie);
 • Avize si acorduri obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin Certificatul de Urbanism (doua exemplare – original si copie);
 • Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare – PAC/PAD, inclusiv referate de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica, semnate si stampilate in original (doua exemplare).

1. INCADRARE
2. SITUATIA EXISTENTA
3. REGLEMENTARI URBANISTICE
4. ECHIPARE EDILITARA
5. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
6. REGLEMENTARI – CAI DE COMUNICATIE

Implicare public in etapa de elaborare Studii de Fundamentare
Informare atribuire contract prestari servicii actualizare PUG

Pentru a accesa documentele cadastru te rugam sa apesi aici

Autorizatii emise 2022

Autorizatii emise 2021


Autorizatii emise 2020

Autorizatii emise 2019

Autorizatii emise 2018

Autorizatii emise 2017

Certificate Urbanism 2017
Autorizatii de constructie 2017

Autorizatii emise 2016

Autorizatii de construire 2016
Autorizatii de desfintare 2016
Certificate de urbanism 2016

Autorizatii emise 2015

Raport AC 2015
Raport AD 2015
Raport CU 2015